Obchodní podmínky a podmínky užívání

I. Úvodní ustanovení a registrace

 • a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní podmínky a pravidla, kterými jsou uživatelé webové služby Nedio.cz při jejím užívání vázáni (dále jen Podmínky).
 • b) „Službou Nedio.cz“ (také jen „Služba“) se rozumí Poskytovatelem provozovaný webový portál na webové adrese http://www.nedio.cz, http://www.nedio.cz/uzivatel/registrace (registrace), a http://www.nedio.cz/uzivatel/prihlaseni (přihlášení), na kterém mají Inzerenti možnost inzerovat produkty, jejichž prodej realizují v rámci své podnikatelské činnosti, nebo jej mohou využít jiné osoby, které skrze Inzerenty již inzerované produkty, mohou v rámci portálu nedio.cz, sestavit a publikovat (veřejně prezentovat) tzv. Kolekce nebo Insprace. Služba neobsahuje přímý prodej zboží. Ten je možný vždy pouze prostřednictvím originálního portálu (e-shopu) Inzerenta, na který se lze připojit vždy skrze portál Služby. Za žádných okolností, předvídaných či nikoliv, nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi Poskytovatelem, a osobou objednávající zboží z publikovaných Inzerátů.
 • c) Registrace nového Inzerenta je možná pře s úvodní webovou stránku www.nedio.cz, kdy Inzerent kliknutím na pole přidat obchod, vstoupí do registračního formuláře ke službě Nedio.cz. Po vyplnění požadovaných údajů o své osobě, potvrdí registraci, a současně vyjádří vůli být vázán těmito Podmínkami. Odkaz na tyto Podmínky je součástí registrace, potvrzujícího e-mailu, a bezpodmínečný souhlas Uživatele s nimi je nezbytným krokem před dokončením registrace.
 • d) Smlouva mezi Inzerentem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy Inzerent potvrdí seznámení se s těmito Podmínkami a tím i vůli být jimi vázán, a provede registraci svého účtu. Od této chvíle je Inzerent vázán těmito Podmínkami v jejich platném znění ke dni provedení registrace.
 • e) Inzerent je při registraci povinen uvádět své skutečné údaje vyžadované při registraci. V případě, že Inzerentem je právnická osoba, je povinna tak činit pouze osobou k tomu oprávněnou, s uvedením skutečných a pravdivých údajů. Je povinna taktéž označit osobu, která registraci, za právnickou osobu činí, s označením jejího postavení. Inzerent bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů, je vědomé klamání Poskytovatele, kdy tento bude každé takové jednání, jehož cílem by mělo být na úkor Poskytovatele se obohatit, či získat jinou výhodu uvedením jej v omyl, oznamovat příslušným orgánům.
 • f) Službu poskytuje Poskytovatel zdarma. Poskytovatel si vyhrazuje právo službu kdykoliv zpoplatnit. To je však možné pouze změnou těchto Podmínek, kdy touto změnou musí každý Inzerent souhlasit.

II. Definice pojmů

 • Pro účely těchto Podmínek jsou mezi smluvními stranami definovány základní pojmy takto:
 • Poskytovatel – poskytovatelem se rozumí spol. Nedio Company s.r.o. se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 01849417.
 • Inzerent – fyzická či právnická osoba, zaregistrovaná pod jménem, popř. názvem osoby, datem narození, popř. identifikačním číslem, a přihlašovacím e-mailem. Inzerentem je i osoba tvořící a publikující vlastní Kolekce a Inspirace z produktů jiných Inzerentů. Na tyto osoby se Podmínky použijí obdobně.
 • Inzerát – Inzerátem se rozumí Inzerentem publikovaná položka, určená k prodeji na jeho vlastním e-shopu, která obsahuje základní údaje o zboží, jako je druh, cena, fotografie, popř. výše slevy, po jejímž otevření, bude mít osoba prohlížející inzerát možnost „prokliknout“ se na vlastní webový e-shop Inzerenta, a odtud si inzerovanou položku objednat.
 • Služba – Službou se rozumí vše, od rozhraní, kódu, nástrojů, webové adresy, vnitřních procesů i grafického zobrazení, které umožňuje Inzerentům publikovat inzerovat své zboží určené k prodeji, editovat informace u inzerovaného zboží, popř. jiným osobám umožňuje vytvářet jejich Kolekce a Inspirace, z již inzerovaného zboží různých Inzerentů, dále vše co se nachází na webové adrese http://www.nedio.cz a webových adresách na ni navazujících. Službou není následný prodej zboží skrze vlastní portál (e-shop) Inzerenta.
 • Kolekce – Kolekcí se rozumí seznam položek z jednotlivých položek inzerovaných Inzerenty, sestavený samotnými Inzerenty, či jinými uživateli Služby, kteří se na stránkách zaregistrují.
 • Proklik – Proklikem se rozumí akce uživatele vedoucí k přesměrování na e-shop inzerenta. Typicky kliknutí na tlačítko s nápisem “Do obchodu” nebo odkaz.

III. Práva a povinnosti Inzerenta při užívání Služby Nedio.cz

 • a) Inzerent se nesmí nikdy, za žádných okolností vydávat za jinou osobu, ať už právnickou nebo fyzickou.
 • b) Inzerent je oprávněn využívat všech nástrojů a funkcí, které mu Služba nabízí. Při užívání je Inzerent povinen řídit se těmito pravidly užití.
 • c) Inzerent je oprávněn za použití nástrojů Služby, nahrávat své inzerce zboží určeného k prodeji, které bude Poskytovatel následně publikovat v rámci Služby. Inzerent je oprávněn a zároveň povinen poskytnuté údaje aktualizovat tak, aby vždy zveřejněné údaje odpovídaly těm, které Inzerent publikuje na svých vlastních portálech.
 • d) Inzerent je vždy, a za všech okolností, povinen užívat Službu, zejména publikovat jednotlivé inzeráty, vždy v souladu se zákonem, obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy. Inzerent nesmí použít Službu, v rozporu se zákonem, či jiným obecně závazným předpisem žádného členského státu Evropské unie (obecně jen „v rozporu se zákonem“). V případě, že Poskytovatel zjistí, nebo bude mít důvodně za to, že je Služba, užívána Inzerentem v rozporu se zákonem, popř. v rozporu s dobrými mravy, etikou, či jiným způsobem, který bude v rozporu s principy slušnosti, bude narušovat vzájemnou úctu mezi lidmi, či veřejný pořádek, bude propagovat myšlenky či produkty, které by mohly v očích veřejnosti poškodit dobré jméno Poskytovatele, či Služby jako takové, či bude jinak v rozporu s morálními principy, je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího písemného upozornění, pozastavit přístup Inzerent ke Službě, a jednotlivé inzeráty porušující toto ustanovení, je oprávněn jednostranně zablokovat. Inzerentovi v takovém případě nenáleží žádná kompenzace, ani jiný nárok proti Poskytovateli.
 • e) V případě, že Inzerent opakovaně poruší podmínky užití uvedené v tomto článku shora, a přes upozornění od tohoto jednání neupustí, je Poskytovatel oprávněn natrvalo odepřít Inzerentovi přístup ke Službě (tj. deaktivovat jeho uživatelský účet, a odstranit veškeré jím publikované inzeráty). V takovém případě Inzerentovi nenáleží žádná náhrada, neboť se jedná o sankční opatření odvislé od závažného a opakovaného porušení povinnosti Inzerentem.

IV. Práva a povinnosti Inzerenta při užívání Služby Nedio.cz

 • a) Poskytovatel neodpovídá za správnost, ani úplnost dat, které Inzerent vloží v rámci Služby do publikovaných inzerátů Výstupů, které následně publikuje.
 • b) Poskytovatel neodpovídá za obsah inzerátů, ani za jakoukoliv škodu, kterou jejich publikací na webových stránkách Poskytovatele Inzerent způsobí třetím osobám, za veškeré škody způsobené zveřejněnými inzeráty odpovídá přímo Inzerent. Stejně tak Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne Inzerentovi v souvislosti s publikací jím vytvořeného inzerátu. Inzerent vždy poskytnutím jakýchkoliv dat Poskytovateli určených k publikaci na stránkách Služby, přebírá plnou odpovědnost za veškeré následky publikovaným inzerátem způsobené. Inzerent nebo jiný uživatel, se pro případ, že by mu z jakéhokoliv důvodu vznikl jakýkoliv nárok proti Poskytovateli, toho nároku dopředu výslovně vzdává, neboť si je vědom, že Službu užívá na vlastní riziko.
 • c) Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku, že webová Služba, její rozhraní a funkce, bude dostupná po celou dobu užívání, negarantuje její bezproblémové fungování, a Inzerent bere na vědomí, že se jedná o bezplatnou platformu ve vývoji, na kterou Poskytovatel neposkytuje žádné záruky. V případě, že služba nebude dostupná, budou se vyskytovat chyby či výpadky, nebudou inzeráty Inzerentů, či Kolekce nebo Inspirace jiných osob, zobrazovány správně, neodpovídá Poskytovatel za jakékoliv následky tím způsobené a Inzerenti a veškeré jiné osoby užívající Službu berou tato rizika na vědomí, a prohlašují, že užívají službu výhradně na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.
 • d) Poskytovatel zásadně, a v žádném případě, neodpovídá za škodu vzniklou Inzerentovi či třetím osobám v souvislosti s užíváním Služby, či v souvislosti se zveřejňováním inzerátů.
 • e) Poskytovatel pak zejména neodpovídá, za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout přičiněním Inzerentů, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.
 • f) Poskytovatel pak dále neodpovídá jakékoli ztráty nebo škody, které mohou být způsobeny, a to komukoliv, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:
  • 1. jakýchkoli změn, které může Poskytovatel učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb);
  • 2. smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo v rámci používání Služby;
  • 3. neposkytnutí relevantních a přesných informací ze strany Inzerentů;
  • 4. ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně.
 • g) Poskytovatel Inzerentovi v souvislosti s užívání Služby neposkytuje záruku, že:
  • 1. Služba, kterou Inzerent využívá, bude vyhovovat jeho požadavkům;
  • 2. užívání Služby a publikace jeho inzerátů, či Kolekcí nebo Inspiraci bude nepřerušená, včasná, a že nedojde ke ztrátě dat Inzerenta;
  • 3. informace získané při používání Služby budou přesné a spolehlivé;
  • 4. závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.
 • h) Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou Inzerent získá od Poskytovatele, nemůže dát vzniknout odpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách.
 • i) Poskytovatel se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel, zejména Poskytovatel neodpovídá Inzerentům, ani třetím osobám, za aktuálnost, přesnost či pravdivost zveřejněných informací na svých stránkách, a negarantuje Inzerentům, že služba bude vždy dostupná.
 • j) Pro jakýkoliv závazek Poskytovatele vůči Inzerentovi, který není výslovně předvídán těmito Podmínkami, musí být uzavřena samostatná písemná smlouva opatřená vlastnoručními podpisy obou stran, na téže listině.
 • k) Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit poskytování Služby, bude-li to třeba k realizaci aktualizací, či úprav samotné Služby, nebo i z jiného důvodu.
 • l) Poskytovatel má výhradní právo rozhodnout o pořadí, ve kterém se budou inzeráty publikované Inzerenty na webových stránkách zobrazovat.
 • m) Poskytovatel si vyhrazuje plné právo stanovit pro užití své Služby Etický kodex, kterým je Inzerent povinen se při užívání Služby řídit. Zřídí-li Poskytovatel Etický kodex, bude součástí těchto Podmínek.

V. Produktové varianty

 • Služba je dostupná ve variantách tak, jak jsou tyto uvedeny vždy v aktuálním Ceníku, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Neuvádí-li Ceník něco jiného, poskytuje Poskytovatel Službu v těchto základních variantách (jejich bližší specifikace je obsažena v Ceníku):
  • 1. Trial – Jedná se o bezplatnou variantu poskytované služby.

VI. Ukončení smlouvy, lhůty

 • a) Smlouva o Službě vzniká okamžikem řádné registrace, a uzavírá se na dobu neurčitou. Její ukončení je možné kdykoliv ze strany Inzerenta, a to písemně učiněnou žádostí o deaktivaci účtu Inzerenta. V takovém případě dojde k deaktivaci účtu Inzerenta do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti Poskytovateli. Nabídky, inzerované zboží, které Inzerent publikoval, budou po vypršení lhůty 1 měsíce od deaktivace účtu Inzerenta odstraněny z katalogu. Ukončení této smlouvy je možné taktéž ze strany Poskytovatele, a to kdykoliv s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
 • b) V případě, že Inzerent bude porušovat jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, a i přes upozornění ze strany Poskytovatele závadný stav neodstraní, je Poskytovatel oprávněn jednostranně vypovědět veškeré smlouvy uzavřené s Inzerentem dle těchto Podmínek. V takovém případě nenáleží Inzerentovi žádná náhrada škody, a Poskytovatel je oprávněn zablokovat jeho účet, odstranit publikované inzeráty. Za splnění těchto podmínek, je oprávněn Poskytovatel dát výpověď Inzerentovi bez výpovědní doby.
 • c) V případě, že dojde ke změně těchto Podmínek, oznámí Poskytovatel tuto změnu Inzerentovi. Inzerent je oprávněn do jednoho měsíce oznámit, že s novými Podmínkami nesouhlasí, a žádá deaktivaci účtu.

VII. Ochrana dle autorského zákona

 • a) Inzerent bere na vědomí, že Služba, mechanismy jejího fungování, a taktéž veškeré grafické provedení služby, je autorským dílem Poskytovatele ve smyslu ust. § 2, zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále Autorský zákon).
 • b) Inzerent bere na vědomí, že není oprávněn jakkoliv zasahovat do práv autorských.
 • c) Inzerent je povinen užívat dílo, tedy šablony vytvořené Poskytovatelem, i celou Službu, pouze způsobem a v rámci sjednaném mezi Inzerentem a Poskytovatelem. Jakékoliv neoprávněné užívání nebo nakládání s autorským dílem, tedy např. jeho modifikace či vydávání díla za své, je ze strany Inzerenta zásahem do autorských práv Poskytovatele.
 • d) Inzerent se zavazuje při užívání Služby respektovat veškerá zákonná ustanovení vyplývající z Autorského zákona, zejména týkající se ochrany díla, práv a povinností uživatele díla, a práv autora, která má k autorskému dílu. Inzerent se zavazuje zajistit, aby ani jiné osoby, které budou mít k dílu skrze Inzerenta přístup, do práv autorských nezasahovali. Inzerent bere tímto na vědomí, že porušením těchto zákonných ustanovení se vystavuje postihu, jak v rovině občanskoprávní, tak v rovině přestupku, popř. správního deliktu, tak v možné rovině trestněprávní.

VIII. Ochrana spotřebitelů

 • a) Ustanovení tohoto článku se vztahují na případy, kdy je Inzerentem spotřebitel ve smyslu ust. § 419, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
 • b) Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • c) Poskytovatel je povinen poskytovat Službu v souladu s touto Smlouvou, a to bez vad s dohodnutými vlastnostmi. V případě, že Inzerent užívá bezplatnou Variantu Služby, činí tak však na vlastní nebezpečí, a za takové užívání Služby Poskytovatel neručí, a má se za to, že s Inzerentem žádné vlastnosti Služby nesjednal.
 • d) Inzerent je povinen vytknout vadu Služby bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buďto označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Inzerent je oprávněn práva z vadného plnění uplatnit u Poskytovatele e-mailem na adrese info@nedio.cz nebo písemnou reklamací doručenou na adresu sídla Poskytovatele. V rámci reklamace je Inzerent povinen uvést identifikaci Inzerenta a doménu webu, a prokázat, že je skutečným Inzerentem a uživatelem Služby. Inzerent není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, pokud nejsou splněny zákonné náležitosti. Inzerent bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace kontaktován Poskytovatelem e-mailem.
 • e) Pro vyřízení reklamace se uplatní zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy a zakládá Inzerentovi právo od Smlouvy odstoupit.
 • f) Inzerent (spotřebitel) má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Jednáli se o spotřebitelský spor v oblasti elektronických komunikací, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).

IX. Doručování

 • a) Inzerent a Poskytovatel se vzájemně zavazují spolu komunikovat výhradně písemně. Za písemnou komunikaci se pro účely těchto Podmínek považuje:
  • 1. Doručování písemností na adresu Poskytovatele uvedenou v shora v těchto Podmínkách, či na email určený ke komunikaci s Inzerentem: info@nedio.cz.
  • 2. Doručování na adresu Inzerenta, uvedenou při registraci, či na email Inzerenta použitý při registraci ke Službě.
 • b) Inzerent i Poskytovatel jsou povinni být na těchto adresách, resp. emailech kontaktní. V případě zásilky doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se má za to, že zásilka je doručena 10. dnem ode dne odeslání na adresu druhé strany. V případě emailové komunikace se za den doručení považuje den následující po tom, v němž byl email odeslán druhé straně.
 • c) Kontaktní adresy pro doručování jsou povinny si strany oznámit písemně. Každá ze stran je povinna toto ohlášení respektovat. V případě změny registračního emailu Inzerenta, je třeba tento email změnit taktéž v rámci uživatelského účtu Inzerenta.

X. Prorogační doložka a volba práva

 • a) Inzerent uhrazením jakékoliv faktury výslovně sjednává s Poskytovatelem, že veškeré spory budou smluvní strany řešit před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Ve smyslu ust. § 89a, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, sjednávají místně příslušný soud v prvním stupni jako Městský soud v Brně.
 • b) Inzerent bere na vědomí, a vyjadřuje s tím bezvýhradný souhlas, že právní vztahy vzniklé mezi Inzerentem a Poskytovatelem užíváním Služby, stejně jako výklad těchto Podmínek, či výklad otázek těmito Podmínkami neupravenými, se bude řídit výlučně platným právem České republiky.

XI. Ochrana osobních údajů

 • Poskytovatel dodržuje ve vztahu k ochraně osobních údajů vysoký standard vyžadovaný v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). K tomuto slouží ve vztahu k třetím osobám Sdělení subjektu údajů zveřejněné na webu Poskytovatele, souhlas se zpracováním a samozřejmě elektronické i mechanické zabezpečení dat Inzerentů. Informace k ochraně osobních údajů naleznete na http://www.nedio.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

XII. Závěrečná ustanovení

 • a) Tyto obchodní podmínky se nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2017 Inzerent je těmito Podmínkami vázán po celou dobu užívání Služby. Jakákoliv změna těchto Podmínek musí být Inzerentovi oznámena písemně, s možností od užívání Služby upustit v případě, že nebude s novým zněním Podmínek souhlasit. V případě, že nebude Inzerent chtít nové Podmínky akceptovat, může ve lhůtě jednoho měsíce zažádat o deaktivaci účtu. V opačném případě užíváním Služby vyjadřuje s novým zněním obchodních podmínek výslovný souhlas.
 • b) Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování Služby Inzerentovi, který porušil (nebo u kterého je důvodné podezření, že porušuje) tyto Podmínky. Poskytování služeb může Poskytovatel ukončit také v případě, že má za to, že se Inzerent dopouští nepřípustného užívání Služby, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Poskytovatele. O tomto musí být Inzerent písemně vyrozuměn s uvedením důvodu.
 • c) Tyto Podmínky budou ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jejich účinnosti odeslány již zaregistrovaným Inzerentům, kteří se registrovali v době před uvedením těchto Podmínek skrze předregistraci, kdy každý z nich bude mít po seznámení se s těmito Podmínkami, možnost ve lhůtě jednoho měsíce požádat Poskytovatele o deaktivaci účtu. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že se zněním těchto Podmínek bez výhrady souhlasí.