Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s povinnostmi uloženými v čl. 12, 13 a 14 Nařízení Vás jako subjekt údajů informujeme, že:

 • 1. Osobní údaje poskytnuté společnosti NEDIO Company s.r.o., jako provozovateli portálu nedio.cz, jehož účelem je prezentovat zboží klientů, a tvorba kolekcí z tohoto zboží, budou zpracovány za účelem plnění uzavřené smlouvy, či jako nezbytné zpracování před jejím uzavřením, popř. k uplatňování z této smlouvy vyplývajících práv společnosti NEDIO Company s.r.o., a dále k plnění zákonných povinností vyplývajících společnosti NEDIO Company s.r.o. z platné právní úpravy. Právním základem pro zpracování dle Nařízení je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále i k provedení opatření před uzavřením smlouvy, na základě žádosti subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)), zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f), a dále je nezbytní ke splnění zákonných povinností uložených správci (čl. 6 odst. 1 písm. c).
 • 2. Oprávněným zájmem správce je potom při zpracování osobních údajů dle shora uvedeného účelu zajištění: zajištění dostatečné identifikace nájemce a osob s ním případně užívající předmět nájmu, získání dostatečného množství informací pro případné vymáhání nároků správce vůči subjektu údajů plynoucích z uzavřené smlouvy, řádná evidence osob užívajících nemovité věci správce, snadná a efektivní komunikace.
 • 3. Požadované osobní údaje, potom ve smyslu ust. čl. 13 odst. 2, písm. e), jsou jednak zákonným požadavkem vyplývajícím z provozování živnostenského činnost správce a jednak smluvním požadavkem, vyplývajícím z jeho oprávněných zájmů. V případě, že odmítne subjekt údajů požadované údaje poskytnout (vyjma emailu a telefonního čísla), může dojít k odepření uzavření nájemní smlouvy ze strany správce, neboť při absenci požadovaných údajů nebude schopen efektivně chránit své oprávněné zájmy, plnit zákonné povinnosti, nebo vymáhat závazky z uzavřené nájemní smlouvy.
 • 4. Pro naplnění shora uvedeného účelu budou zpracovány tyto kategorie osobních údajů:
  • adresní a identifikační údaje
  • údaje o jiné osobě, v případě bude-li to nutné k naplnění účelu zpracování
 • 5. Správce údajů nebude zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje žádným příjemcům vyjma orgánům státní správy v souladu s plněním jeho zákonných povinností, a dále smluvním zpracovatelům, zejména v souvislosti se zpracováním mzdové agendy, uplatňování svých práv pomocí advokátní kanceláře.
 • 6. Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu trvání nájemní smlouvy, po dobu trvání zákonných povinností, zejména archivovat související dokumenty, popř. po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce.
 • 7. Subjekt údajů má právo, v případě, že budete mít za to, že dochází k porušování Nařízení ze strany správce, podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • 8. Subjekt údajů má právo požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; subjekt údajů nemá právo na výmaz osobních údajů dříve, než pominou veškeré zákonné důvody pro jejich zpracování. Toto právo má subjekt údajů v případě, byly-li osobní údaje poskytnuty na základě souhlasu.
 • 9. Osobní údaje subjektu údajů nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilovaní ve smyslu ust. čl. 22 Nařízení.
 • 10. V případě, že osobní údaje nebyly údaje získány od subjektu údajů, má subjekt údajů právo na poskytnutí veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů.
 • 11. Subjekt údajů má dále právo být informován o každém případu porušení zabezpečení osobních údajů, které se jeho osobních údajů týkají.
 • 12. Subjekt údajů má dále právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, a má právo na sdělení:
  • účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, údaje o příjemcích těchto údajů, plánovou dobu zpracování popř. kritéria jejího určení, práva požadovat opravu, výmaz, nebo omezení jejich zpracování, dále práva vznést námitku proti jejich zpracování.
 • 13. Subjekt údajů má dále právo pokud podá žádost ve smyslu ust. čl. 15 a ž 22 Nařízení, tedy požádá-li o přístup k osobním údajům, požádá-li o opravu nebo výmaz, o omezení zpracování, o příjemcích jeho osobních údajů, při žádosti o poskytnutí osobních údajů pro poskytnutí těchto údajů jinému správci, či po vznesení námitky, žádat správce ve smyslu ust. čl. 12 odst. 3 nařízení o poskytnutí informace o přijatých opatřeních.

Svá práva jakožto subjekt údajů můžete uplatnit v sídle společnosti, písemně na adrese sídla společnosti, emailem na kontaktní email, či datovou schránkou. Vaše požadavky a žádosti budou vyřízeny v nejkratší možné lhůtě, zpravidla do jednoho měsíce. Při zjevně nedůvodných nebo nepřiměřených žádostech, může mimo jiné správce uložit za vyřízení žádost přiměřený poplatek nebo smí odmítnout žádosti vyhovět.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou vám informace poskytnuty v elektronické formě, nezvolíte-li si jinou formu.

V případě, udělil-li jste správci souhlas ke zpracování osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to jakýmkoliv písemným sdělením, tedy předáním v sídle společnosti, písemně na adrese sídla společnosti, emailem na kontaktní email, či datovou schránkou.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

 • Vaše osobní údaje bude společnost, jako správce zpracovávat ke shora uvedenému účelu Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
  • externí účetní, advokátní kanceláři, osobě vykonávající správu administrativních činností
  • zpracovatelům, kteří poskytují společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
 • Přesné údaje o těchto osobách vám společnost sdělí na vyžádání.

Doba zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V případě zaměstnanců společnosti potom dále zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a zákoník práce, či zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 • Ve vztahu ke společnosti, máte obecně ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů následující práva:
  • a) právo na přístup k osobním údajům;
  • b) právo na opravu;
  • c) právo na výmaz („právo být zapomenut“); však jen v případě, že odpadly veškeré právní důvody pro zpracování, nebo je zpracování prováděno na základě souhlasu, který jste odvolali
  • d) právo na omezení zpracování údajů; jen pokud nejsou zákonné důvody pro jejich zpracování
  • e) právo vznést námitku proti zpracování; a
  • f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Jednoduchá definice Vašich práv shora uvedených:

 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud společnost osobní údaje získala, a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že společnost musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) společnosti to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud společnost nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovává společnost pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

NEDIO Company s.r.o.